:
?

Ze'ev Revach
, , ,
1940 77
, ,
39, 19662014
  • 2

:

:
 
1
(2014) Mita Tova ... Yehezkel
7.21139
 
2
(2014) Gett ... Simo
 
3
(2013) White Panther ... David Ohana
 
4
(2012) Haolam Mats'hik ... Rachamim
 
5
(2010) Kavod (Honor) ... Leon Marziano
 
6
(, 2009) Tamid oto halom ... Jack Avramson
 
7
(2009) Historia Shel Hakolnoah Israeli
 
8
Mortgage (, 2006)  ... Yechezkel
 
9
(2002) Beitar Provence ... Shabtai Kassodas
4.0169
 
10
: (2000) Delta Force One: The Lost Patrol ... Youssef ( : Zev Revach)
4.75367
 
11
(2000) The Last Patrol ... Cooky
 
12
Pa'amaim Buskila (1998)  ... Buskila
 
13
: (, 1998) Escape: Human Cargo ... Sheik Abdulla Fazza
7.1614702
 
14
(1996) The Quest ... Turk Captain
 
15
(1994) Tipat Mazal ... Jojo
 
16
Talveh Li Et Ishteha (1988)
 
17
(1987) Ha-Muvtal Batito
 
18
Bouba (1987)  ... Bouba (Yehuda)
 
19
(1987) Si tu vas à Rio... tu meurs ... L'évêque ( : Zeev Revah)
 
20
Sapar Nashim (1984)
 
21
(1982) Adon Leon ... Leon Moyal
 
22
Ha-Ish She Ba Lakahat (1981)
 
23
Lo La'alot Yoter (1979)
 
24
Ta'ut Bamispar (1979)  ... Ze'evik Sason
 
25
Shraga Hakatan (1978)  ... Shraga ( : Zeev Revah)
 
26
Hamesh Ma'ot Elef Shahor (1977)
 
27
Gonev Miganav Patoor (1977)
 
28
(1976) Rak Hayom
 
29
Eizeh Yofi Shel Tzarot! (1976)  ... Armond
 
30
(1975) Hagiga B'Snuker ... Hannukah / 'Haham' Hannukah
 
31
(1974) Charlie Ve'hetzi ... Sasson
 
32
(1972) The Jerusalem File ... Rashid
 
33
(1971) Shablul ... Einstein's agent
 
34
Hasamba (1971)  ... Elimelech Zorkin
 
35
Lahat B'Mayim (1969)
 
36
Hamisha Yamim B'Sinai (1969)
 
37
Sayarim (1967)
 
38
Sabina V'Hagvarim (1966)
 
1
Pa'amaim Buskila (1998)
 
2
(1994) Tipat Mazal
 
3
Talveh Li Et Ishteha (1988)
 
4
(1987) Ha-Muvtal Batito
 
5
Bouba (1987)
 
6
(1987) Si tu vas à Rio... tu meurs ... 
 
7
Sapar Nashim (1984)
 
8
(1982) Adon Leon
 
9
Ha-Ish She Ba Lakahat (1981)
 
10
Pitzei Bagrut 80 (1980)
 
11
Lo La'alot Yoter (1979)
 
12
Ta'ut Bamispar (1979)
 
13
Shraga Hakatan (1978)
 
14
Gonev Miganav Patoor (1977)
 
15
(1976) Rak Hayom
 
1
Pa'amaim Buskila (1998)
 
2
(1994) Tipat Mazal
 
3
Talveh Li Et Ishteha (1988)
 
4
(1987) Ha-Muvtal Batito
 
5
Bouba (1987)
 
6
Sapar Nashim (1984)
 
7
(1982) Adon Leon
 
8
Pitzei Bagrut 80 (1980)
 
9
Lo La'alot Yoter (1979)
 
10
Ta'ut Bamispar (1979)
 
11
Shraga Hakatan (1978)
 
12
Gonev Miganav Patoor (1977)
 
13
(1976) Rak Hayom
 
1
(1987) Ha-Muvtal Batito
 
2
Shraga Hakatan (1978)  ... ,